31 Mg
12 19
Half life: 230 ms 20
Decay mode: b-, b-n
Sn (keV): 2.40E3 10
Sp (keV): 1.910E4 12
Literature cut-off date: 1-Jun-1990
Author(s): P.M. Endt
ENSDF citation: NP A521,1 (1990)

Decay properties

Mode Branching (%) Q-value (keV)
b- 100 11739 78
b-n 1.7 3

Gammas from 31Mg (230 ms 20)

Eg (keV) Ig (%) Decay mode
666.1 12 10.6 7 b-
903.6 11 2.3 4 b-
946.8 11 31.5 18 b-
1613.0 7 36 b-
1626.1 11 24.8 7 b-
1820.3 9 3.4 4 b-
2486.4 12 1.4 4 b-
2529.6 10 3.2 5 b-
2675.7 13 2.2 5 b-
2949.8 10 4.0 6 b-
3195.7 12 4.3 7 b-
3433.2 7 5.4 7 b-
3622.5 9 6.1 8 b-
4203.2 10 2.7 4 b-
4808.5 11 0.8 4 b-

Betas from 31Mg (230 ms 20)

>Eb endpoint (keV) Ib (%) Decay mode
6931 5.0 15 b-
8117,2 8 2 b-
8306,5 12 2 b-
8500,7 24 7 b-
9210,2 0.9 13 b-
10126,9 14 14 b-
10793,1 17 10 b-
11740 10 18 b-